Teksti suurus:
A A A

Kodutütred

MEIST
 


Kodutütred on 19.jaanuaril 1932 aastal loodud tütarlaste vabatahtlik isamaaline skautlik Kaitseliidu eriorganisatsioon, millel on oma põhikiri ja kodukord. Kodutütreks on 8-18 aastased tütarlapsed.
Kodutütarde organisatsiooni eesmärkideks on:
kasvatada noorte isamaalist meelsust ja valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust, süvendada armastust oma kodu ja isamaa vastu, õpetada austama ja armastama eesti keelt ja eesti meelt;
kasvatada kõrge moraaliga isiksusi, kes on ausad, ettevõtlikud, otsustamis- ja vastutusvõimelised, tähelepanelikud, südamlikud, väärtustaksid religiooni põhitõdesid, austaksid oma vanemaid, kaasinimesi ja loodust;
arendada noorte vaimseid ja kehalisi võimeid; et need oleksid mitmekülgsed ja harmoonilised;
harjutada noori järgima tervislikku eluviisi, isikliku hügieeni reegleid ja olema suutelised abistama hädasolijaid;
valmistada ette kodutütreid naise ja ema ülesannete täitmiseks;
kasvatada tütarlastes teadmist, et nende haridusest ja haritusest oleneb Eesti olevik ja tulevik.Eesmärkide saavutamiseks korraldatakse koonduseid, loenguid, kursuseid, praktilisi töid, näitusi, koosolekuid, pidusid, ekskursioone, matku, mänge ja muud kultuurilist ning majanduslikku tegevust.
 
KODUTÜTARDE PÕHIKIRI
I peatükk ÜLDSÄTTED
 
Noorteorganisatsioon Kodutütred on 19. jaanuaril 1932. aastal aastal loodud tütarlaste üle-eestiline vabatahtlik organisatsioon, mille tegevuse eesmärk on isamaalises vaimus kasvatada noori vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks.
Kodutütarde organisatsioon on üle-eestiline ja tema postiaadress on Toompea 8, 10142 Tallinn.
Noorteorganisatsioon Kodutütred on Kaitseliidu struktuuriüksus.
Kodutütarde sisekorra kinnitab Kodutütarde peavanem sätestades täpsemad käitumisjuhised liikmetele ning koolituse korraldamise alused.
Kodutütarde asjaajamine allub Kaitseliidu üldistele reeglitele ja on osa sellest.
Kodutütarde asjaajamis-, teenistus- ja käskluskeel on eesti keel.
 


Kodutütarde organisatsioonil on oma sümboolika:

 Kodutütardel on üldlipp, embleemid ja ringkondade lipud, mille kirjeldused kinnitab Kodutütarde Keskkogu;
Kodutütardel on vormiriietus, mille kirjelduse kinnitab Kaitseliidu keskkogu.
 Kodutütarde organisatsioonil on eraldus- ja teenetemärgid, mille kirjelduse ja statuudi  töötab välja Kodutütarde keskjuhatus ja kinnitab Kodutütarde keskkogu.

Kodutütarde organisatsiooni inglise keelne nimetus on „Organization of Home Daughters“. 
II peatükk EESMÄRGID JA ÜLESANDED
 
Kodutütarde organisatsiooni eesmärgid on:


kasvatada noorte isamaalist meelsust ja valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust,süvendada armastust oma kodu ja isamaa vastu, õpetada austama ja armastama eesti keelt ja eesti meelt;
kasvatada kõrge moraaliga isiksusi, kes on ausad, ettevõtlikud, otsustamis-ja vastutusvõimelised, tähelepanelikud, südamlikud, austaksid oma vanemaid, kaasinimesi ja loodust;
arendada mitmekülgselt ja harmooniliselt noorte vaimseid ja kehalisi võimeid;
harjutada noori järgima tervislikku eluviisi, isikliku hügieeni reegleid ja olema suutelised abistama hädasolijaid;
valmistada ette kodutütreid naise ja ema ülesannete täitmiseks;
kasvatada tütarlastes teadmist, et nende haridusest ja haritusest oleneb Eesti olevik ja tulevik.


Kodutütred oma eesmärkide saavutamiseks:


planeerivad oma tegevusmahud tulenevalt oma arengusuundadest ja tegevuseelarvest Kaitseliidus.
korraldavad erinevaid väljaõppeüritusi, sealhulgas koondusi, laagreid, matku jne, mille korraldust reguleerib väljaõppe-eeskiri.
annavad välja oma trükiseid, sealhulgas käsiraamatuid ja reklaambuklette.
peavad sidet noorsootööga seotud organisatsioonidega ning teostavad vastavaid noorteprojekte.
Kodutütarde organisatsiooni ülesanded on:
Isamaalise kasvatustöö korraldamine ning noortetöö eri võimaluste pakkumine liikmetele;
Vabatahtlikkusel põhineva noortetöö ja seda tegevate juhtide väärtustamine;
Avatud noortetöö projektide raames pakkuda osalusvõimalusi teistele noortele, et anda neilegi kodanikuoskusi, suurendada valmisolekut aidata ligimesi ning levitada teadmisi riigikaitse süsteemist;
Tutvustada kodutütardele ja teistele noortele kodanikuühiskonna põhimõtteid ja riigikaitse valdkonda ning sellesse panustamise võimalusi;
Teha koostööd Eestis ja välismaiste noorteorganisatsioonidega, kel on Kodutütardega kattuvad eesmärgid, et tagada kogemuste vahetust ja laiendada liikmetele pakutavaid võimalusi;
Avalikkuse ees tähtsustada vabatahtlikku tegevust ning väärtuskasvatust üldisemalt.
 
 
III  peatükk KODUTÜTARDE LIIKMESKOND.
 


Kodutütred on koondnimetus kogu organisatsiooni liikmeskonnale.
 Kodutütarde organisatsiooni kuuluvad liikmed:

< >< >< >< >Noorliikmed on kodutütred, kes on 7 kuni 18-aastased Eesti naissoost kodanikud.
 
Kodutütarde tegevliikmeteks on täiskasvanud noortejuhid, kel on pedagoogiline või noorsootööalane kogemus, kes tunnistavad Noorte Kotkaste eesmärke ja oma tegevusega aitavad kaasa organisatsiooni eesmärkidesaavutamisele.
 
Kaitseliidu või Naiskodukaitse tegevliige on noortejuht, kes kuuludes vastavasse struktuuriüksusesse, kes osaleb noorteorganisatsioonis noorliikmete õppetegevuse korraldamises.
Kodutütarde ringkonna toetajaliikmeks saab olla vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigi kodanikust füüsiline isik, kes tunnistab kodutütarde eesmärke ja oma tegevusega aitab kaasa Kaitseliidu ja Kodutütarde eesmärkidesaavutamisele ning kes vastab Kaitseliidu seaduses toodud nõuetele. Toetajaliikme võtab isiku avalduse alusel vastu ringkonnavanem, kus märgitakse ära tema kohustused organisatsioonis.
Kodutütarde ringkonna auliikmeks võib tema nõusolekul valida Eesti või välisriigi kodaniku, kellel on Kodutütarde ringkonna ees silmapaistvaid teeneid. Auliikme valib ringkonna juhatus ringkonnavanema ettepanekul. Ringkonna auliige võib nõuandva häälega osaleda ringkonna üksuste koosolekutel ja ettevõtmistel.
Kodutütarde organisatsiooni auliikmeks võib tema nõusolekul valida Eesti või välisriigi kodaniku, kellel on Kodutütarde organisatsiooni ees silmapaistvaid teeneid. Auliikme valibKodutütarde keskkogu keskjuhatuse ettepanekul. Auliige võib nõuandva häälega osaleda Kodutütarde koosolekutel.
Kodutütarde organisatsiooni liikmeskonna arvestust peetakse ringkondades. Kodutütarde peavanemale esitatakse ringkonna liikmeskonna kohta andmeid, sh eraldi liikmete ja juhtide kohta. Personaliarvestus koondub Kaitseliidu peastaapi.
Oskuste ja teadmiste järgi jagunevad kodutütred kuude järku, millest madalaim on VI ja kõrgeim I järk. Järgukatsete kavad ja järkude sooritamise kord kehtestatakse sisekorraga.
Noortemagistritöö on organisatsiooniga seotud uurimustöö. I järgu kodutütrel või noortejuhil on õigus noortemagistritöö kaitsmisega saada noortemagistriks. Noortemagistritöö koostamise ja kaitsmise kord kehtestatakse sisekorraga.
 
IV peatükk LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
 
Liikmel on õigus:


osa võtta kodutütarde üritustest;
kasutada maleva varustust ja soodustusi, kui talle pole seatud kitsendusi;
saada koolitust ja teavet ning kirjutada noortemagistritööd;
kanda vormiriietust koos omistatud eraldus- ja tunnustusmärkidega ja organisatsiooni sümboleid;
olla kehtestatud korras esitatud tunnustusmärkide saamiseks ja saada liikmele kehtestatud ergutusi ja tunnustusi;
saada täisealisena valitud kollegiaalsetesse organitesse;
avaldada oma vahetule juhile ettepanekuid noorsootöö paremaks korraldamiseks;
pöörduda oma õiguste kaitseks ringkonna juhatuse poole.
 


Liikmel on kohustus:


järgida Kaitseliidu tegevust sätestavaid õigusakte ja neist tulenevaid kohustusi, sh Kodutütarde põhikirja ja sisekorda;
hoidma korras ja tagastama korralduse alusel või organisatsioonist lahkumisel talle eraldatud vara;
osalema Kodutütarde tegevustes poolaastas vähemalt 24 tundi;
andma oma kogemusi ja teadmisi edasi organisatsiooni teistele liikmetele;
teavitama enda kontaktandmete muutumisest;
 täitma endale võetud kohustusi ja teavitama kohe võimalikest takistustest;
 


Liige esindab organisatsiooni avalikkuse ees kui ta kannab vormiriietust ja osaleb organisatsiooni tegevustes.
 
 
V peatükk LIIKMEKS ASTUMINE JA VÄLJAARVAMINE
 
Kodutütarde liikmeksastumine ja organisatsioonist välja astumine on vabatahtlik.
Noorliikmed täidavad liikmeksastumisel vormikohase avalduse, millele võetakse vanema või eeskostja nõusolek. Sooviavalduse esitamistest alatespeab isik olemavähemalt kaks kuud Kodutütarde rühma tegevusesse kaasatud, valmistudes kuuenda järgu katse sooritamiseks. Peale katse sooritamist annab liikmeksastuja pühaliku tõotuse.
Kodutütarde pühalik tõotus on järgmine: "Tahan olla korralik ja aus, armastada oma kodu jaisamaad, aidata ligimest ja jääda ustavaks Kodutütarde põhimõtetele ja seadustele.”
 
Kodutütarde juhtsõna on “Isamaa auks- alati valmis!“
Liikmeks võtab noore vastu Kodutütarde rühma-,jaoskonna- või ringkonnavanem ning ringkonnavanem kinnitab selle oma korraldusega.
Kodutütarde tegev- või toetajaliikmeks astuja täidab vormikohase sooviavalduse. Kaitseliidu või Naiskodukatse tegevliige esitab omakäelise sooviavalduse saamaks noortejuhiks Kodutütarde ringkonnavanemale.
Noortejuhiks sooviavalduse esitanu puhul kontrollitakse kandidaadi tausta ning soovijat ei nimetata ametisse, kui tal on seadusest või muust alusest tulenev piirang tööks noortega, samuti, kui tema isikuomadused ei vasta ametikohale.
Kodutütarde organisatsiooni liige saab liikmekaardi, mille vormi kinnitab Kaitseliidu ülem.
Organisatsioonist välja astumiseks esitab noorliige kirjaliku avalduse kooskõlastatult allüksuse noortejuhiga ringkonnavanemale. Avalduse võib teha ka liikme vanem või eestkostja.
Kodutütre, kes mõjuva põhjuseta ei ole poole aasta jooksul osalenud Kodutütarde organisatsiooni töös vähemalt 24 tundi, võibKodutütarde organisatsioonistvälja arvata. Väljaarvamise otsustab rühma- või jaoskonnavanema ettepanekul ringkonnavanem.
Noortejuhi, kes tekitab oma tegevusega kahju Kodutütarde organisatsioonile, vabastab ametist teda ametisse nimetanud juht.
Ametikohalt vabastab juhi teda ametisse kinnitanud juht isikliku sooviavalduse või kollegiaalse juhtorgani motiveeritud otsuse alusel.
 
 
VI JUHTIMINE
Kodutütarde peavanem on organisatsiooni juht, kelle määrab ametisse Kaitseliidu ülem.
Kodutütarde kõrgeim juhtorgan on keskkogu. Kodutütarde keskkogu valib oma esindaja ja asendusliikme Kaitseliidu keskkogusse.
Kodutütarde juhtorgan on keskjuhatus. Kodutütarde keskjuhatuse tööd korraldab ja juhatab Kodutütarde peavanem.
Kodutütarde keskkogu ja keskjuhatuse töökord, pädevus ja ülesanded on määratud Kaitseliidu kodukorras.
Kodutütarde piirkondlikke allüksusi juhivad:


Ringkonda - ringkonnavanem;
Jaoskonda – jaoskonnavanem, kelle juhtida on rühmavanemate tegevus jaoskonna piires;
Rühma – rühmavanem, kelle tööüleanded täpsustatakse noortejuhi töökirjelduses, ning rühmajuht;
Salka – salgajuht;


Kodutütarde organisatsioonis annab:


Peavanem oma pädevuse piires käskkirju, käske ning kirjalikke ja suulisi tööalaseid korraldusi;
Ringkonna-, jaoskonna- ja rühmavanem oma pädevuse piires korraldusi;
Rühma – ja salgajuht teiste noorte jaoks vajalikke suulisi korraldusi.
 
  Kodutütarde peavanema pädevuses on:
Juhib ja esindab organisatsiooni;
Valmistab ette, kutsub kokku ja juhatab keskkogu ja keskjuhatuse koosolekuid;
Koostab aastaeelarve;
Korraldab ülemaalisi üritusi koostöös ringkondadega;
Töötab välja organisatsiooni-sisese koolitussüsteemi;
Arendab teiste organisatsioonidega koostööd ja rahvusvahelisi suhteid;
Töötab välja kodutütarde arengusuunad;
Korraldab töös vajaminevate eeskirjade ja juhendite väljatöötamise.


Peavanema alluvuses on ringkonnavanemad.
Kodutütarde peavanem valib endale kaks abi noortejuhtide hulgast, kes täidavad peavanema antud ülesandeid ja vajadusel asendavad esindusüritustel peavanemat. Peavanema abid kinnitab Kaitseliidu ülem peavanema ettepanekul tähtajaliselt kolmeks aastaks.
Kodutütarde peavanemal on asetäitja, kes peavanema äraolekul täidab tema ülesandeid, ning kelle kinnitab ametisse Kaitseliidu ülem. Asetäitja puudumisel asendab peavanemat Kaitseliidu ülema määratud noorteinstruktor, kelle kohta teeb ettepaneku peavanem.
Ringkonna noortejuhtide tegevust juhib ringkonnavanem, kes allub Kodutütarde peavanemale. Ringkonnavanemat abistab noortejuhtide töö koordineerimisel, tagamisel ja korraldamisel noorteinstruktor.
Kodutütarde ringkonnavanema ülesanneteks on:


Juhib ja esindab ringkonda;
Kinnitab liikmete vastuvõtu ja väljaarvamise;
Kinnitab ametisse ringkonna rühmavanemad ja nende abid;
Moodustab rühmi;
Teeb kokkuvõtteid ringkonna tegevusest keskkogule kaks korda aastasjaesitab need Kodutütarde peavanemale ;
Koostab ringkonna järgmise aasta tööplaani ja eelarve koostöös ringkonna juhatuse ja noorteinstruktoriga ning kooskõlastatult Kaitseliidu maleva pealikuga, esitab selle Kodutütarde peavanemale;
Korraldab koostööd Kaitseliidu maleva, Noorte Kotkaste maleva, Naiskodukaitse ringkonnaga ning teiste Kodutütarde eesmärke toetavate asutuste ja organisatsioonidega.


Ringkonnavanem annab vastavalt oma pädevusele välja korraldusi.
Jaoskonnavanema ülesanneteks on:


Juhib ja esindab jaoskonda;
Annab tegevusest aru ringkonnavanemale.
 


Rühmavanem noortejuhina esindab ja juhib rühma, selleks:


koordineerib rühma tegevusi, viib läbi koondusi, järgides noorsootöö kutse-eetika põhiteese;
korraldab liikmete aktiivsuse arvestust;
kinnitab vajadusel ametisse rühma- ja salgajuhid;
koostab ja esitab oma rühma tegevusplaani aastaks ringkonnavanemale;
järgib järgu- ja erikatsete nõuetes sätestatut ning korraldab koostöös noorteinstruktoriga vastavat väljaõpet;
osaleb ringkonnatasandi ürituste ja vajadusel ülemaaliste ürituste ettevalmistamises ja läbiviimises;
annab oma rühma tegevusest õigeaegselt ja vajalikus mahus aru ringkonnavanemale ja noorteinstruktorile;
tutvustab noorteorganisatsiooni ja oma rühma tegevusi avalikel üritustel ja erinevates meediavahendites;
teeb ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks ning organisatsiooni arendamiseks.


Rühmavanem annab vastavalt oma pädevusele välja korraldusi, mis on eelnevalt kooskõlastatud ringkonnavanemaga ja mida säilitatakse rühmas koos rühmapäevikuga.
Rühmajuhi ja/või salgajuhi, ülesandeks on rühmavanema juhendamisel rühma ja/või salga tegevuse korraldamine. Kodutütre otsene juht on rühmavanem, kelle juhendamisel võib noori juhtida vahetu juhina rühmajuht ja/või salgajuht.
 
VII  peatükk STRUKTUUR JA ALLÜKSUSTE JUHTIMINE
 
Kodutütarde piirkondlikud allüksused koos vastavate kollegiaalsete juhtorganitega on järgmised:


Ringkond – allüksus, mille moodustavad Kaitseliidu ühe maleva territooriumil tegutsevad kodutütarde jaoskonnad ja rühmad ning millel on omajuhatus ja üldkoosolek;
Jaoskond – allüksus, mis koosneb Kaitseliidu ühe malevkonna territooriumil tegutsevatest kodutütarde rühmadest, millel on oma juhatus ja üldkoosolek;
Rühm - allüksus, mis koosneb kuni kolmest salgast, ning millel on üldkoosolek;
Salk – allüksus, kuhu kuulub4 kuni 10 liiget.
Kodutütarde rühma loomise kinnitab kirjaliku korraldusega Kodutütarde ringkonnavanem. Kodutütarde rühm võib lisaks jaguneda salkadeks, see jaotus kajastub vajadusel eelmainitud korralduses.


Kodutütarde jaoskonna, mis koosneb vähemalt kahest rühmast, moodustamise otsustab ja kinnitab käskkirjaga peavanem.
Kodutütarde ringkonna moodustavad Kaitseliidu ühe maleva territooriumil tegutsevad kodutütarde jaoskonnad ja rühmad.
Kodutütarde ringkonnal on 3 kuni 5-liikmeline juhatus, mis koosneb ringkonnavanemast, tema abist ja ühest kuni kolmest valitud liikmest. Juhatus valitakse rühmavanemate ja abide üldkoosolekul kolmeks aastaks. Ringkonna juhatuse pädevuses on lahendada ringkonna tegevuses esile kerkinud probleemid ja küsimused.
Ringkonna juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on ringkonnavanem ja vähemalt pooled valitud liikmed. Koosolekut juhatab ringkonnavanem.
Ringkonna juhatuse otsust võib vaidlustada peavanem, kes võib küsimuse viia lõplikuks lahendamiseks Kodutütarde keskjuhatuse ette.
Ringkonna üldkoosolek toimub vähemalt kaks korda aastas. Koosoleku kutsub kokku noorteinstruktor ringkonnavanema teadmisel, kooskõlastus peab olema saadud kirjalikku taasesitust võimaldavas vormis. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on ringkonnavanem ja vähemalt pooled noortejuhtidest.
Ringkonna üldkoosoleku pädevuses on:


Ringkonnavanaema ja tema abi valimine;
Ringkonna juhatuse liikmete valimine;
Ringkonna tegevuse kavandamine;
Seisukoha võtmine erinevates ringkonda puudutavates küsimustes.


Kui ringkonnavanem ei nõustu ringkonna üldkoosoleku otsusega, siis on võimalik vaidlusalune küsimus tuua Kodutütarde peavanema ette, kelle otsus on lõplik.
Jaoskond koosneb Kaitseliidu ühe malevkonna territooriumil tegutsevatest kodutütarde rühmadest. Jaoskonna moodustamisel tekib analoogia ringkonna tasandi juhtimisega – juhib jaoskonnavanem ja vajadusel valitakseüldkoosolekul juhatus, kes otsustab rühmadeüleseid küsimusi jaoskonna tasandil.
Rühmad tegutsevad koolide või Kodutütarde eesmärke toetavate organisatsioonide või asutuste juures. Rühma moodustamise ning vajadusel tegevuse lõpetamise otsustab ringkonnavanem kirjaliku korraldusega, kooskõlastatult Kaitseliidu maleva pealikuga.
Rühma tegevust juhivad rühmavanem ja tema abid. Rühmal on nimi ja päevik, milles kajastatakse tegevuse kroonika ja peetakse liikmete aktiivsuse arvestust.
Rühma üldkoosolekut peetakse vähemalt kaks korda aastas. Koosoleku pädevuses on:


rühmajuhi valimine;
rühma tegevuse kavandamine.


Koosoleku kutsub kokku rühmavanem. Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled rühma liikmetest ja rühma vanem. Koosolekut juhatab koosolekul valitud juhataja. Otsusedvõetakse vastu lihthäälteenamusega.
Salk koosneb 4-10liikmest. Salgal on koosolekul valitud ja rühmavanema poolt kinnitatud salgajuht. Salgal on oma nimi ja päevik.
 
VIII  peatükk  ALLÜKSUSTE JUHTIDE AMETIKOHTADELE MÄÄRAMINE JA VABASTAMINE
 
Ringkonnavanem valitakse ringkonna rühmavanemate ja nende abide poolt üldkoosolekul. Kandidaadi kiidab heaks Kaitseliidu malevapealik ja teeb sellekohase esildise Kodutütarde peavanemale. Kodutütarde peavanem kinnitab ringkonnavanema ametisse kolmeks aastaks oma käskkirjaga.
Jaoskonnavanem valitakse rühmavanemate ja nende abide üldkoosolekul. Kandidaadi kiidab heaks Kaitseliidu malevapealik ja teeb sellekohase esildise Kodutütarde peavanemale. Kodutütarde peavanemkinnitab jaoskonnavanema ametisse kolmeks aastaks oma käskkirjaga.
Rühmavanemaks soovija esitab sooviavalduse vastava ringkonna juhatusele, kelle otsuse järgselt kinnitab ringkonnavanema ametisse rühma juurde kolmeks aastaks ringkonnavanem oma korraldusega.
Rühma- ja salgajuht on noorliige, kelle valivad noored vastavalt rühma või salga koosolekul, ning kelle kinnitab kolmeks aastaks ametisse rühmavanem.
Ringkonnavanemal, jaoskonnavanemal, rühmavanemal, rühmajuhil on abi või abid, kes valitakse samal üldkoosolekul ning kellele annab ülesandeid vastava taseme juht. Abi asendab vajadusel juhti.
 


IX  peatükk TEGEVUSE KOORDINEERMINE JA KOOSTÖÖ
 


Kodutütarde organisatsioon Kaitseliidu struktuuriüksusena teeb koostööd teiste struktuuriüksustega – malevad, kool, peastaap, Noored Kotkad, Naiskodukatse, Kübekaitseliit – tagamaks parimal moel organisatsiooni ülesannete täitmist.
Kodutütarde ringkond allüksusena saab oma tegevuseks toetust Kaitseliidu malevalt, mille juures ta asub. Samuti annab malev talle kasutada Kaitseliidu ruume, vara ja varustust.
Kodutütarde ringkonna tegevust koordineerib ja korraldab noorteinstruktor, kes saab Kodutütarde peavanemalt noortetöö suuniseid ja ülesandeid, ning administratiivjuhtimist selle üle teostab Kaitseliidu malevapealik. Noorteinstruktor kindlustab koostöö malevaga ning tema tööülesanded täpsustatakse ametijuhendis.
Kodutütarde organisatsioon teeb koostööd ka noorteorganisatsioonidega Eestis ja välismaal, et tagada kogemuste vahetust ja laiendada liikmetele pakutavaid võimalusi. Välissuhtlust koordineerib Kodutütarde keskjuhatus.
 
 
X  peatükk JÄRELEVALVE
 
Teenistusliku järelevalve korras võib:


Kaitseliidu ülem peatada peavanema poolt väljaantud käskkirja, käsu või korraldusetäitmise või tunnistada selle kehtetuks;
Peavanem peatada ringkonnavanema poolt väljaantud korralduse täitmise või tunnistada sellekehtetuks;
Ringkonnavanem peatada jaoskonnavanema või rühmavanema poolt antud korralduse täitmise.
 
XI  peatükk RAKENDUSSÄTTED
 
Kodutütarde põhikirja kinnitab Kaitseliidu Keskkogu ning sisekorra Kodutütarde peavanem.
Kodutütarde noorteorganisatsiooni sisekord sätestab täpsemad käitumisjuhised liikmetele, samuti koolituste korraldamise alusedja noortemagistritöö koostamise ja kaitsmise juhendi.


Kodutütarde põhimõtted ja seadused kehtestatakse sisekorraga. Kodutütreid, kes eksivad Kodutütarde põhikirja, sisekorra või viisakusreeglite vastu, võib korrale kutsuda Kaitseliidu kodukorras sätestatud viisil.
 
 
LIIKMED


Kodutütarde organisatsiooni kuuluvad liikmena 7-kuni 18-aastased Eesti naissoost kodanikud ning organisatsiooni täiskasvanud juhid. Oskuste ja teadmiste järgi jagunevad kodutütred kuude järku, millest madalaim on VI ja kõrgeim I järk. Juhtimises vilunud I järgu kodutütrel on õigus noortemagistritöö kaitsmisega saada noortemagistriks.
Kodutütarde täiskasvanud juhid loetakse Kodutütarde organisatsiooni liikmeteks ning neil peab olema pedagoogiline või noorsootööalane haridus või töökogemus
Lisaks on Kodutütarde organisatsioonis au- ning toetajaliikmed. organisatsiooni auliikmeks võib tema nõusolekul valida Eesti või välisriigi kodaniku, kellel on Kodutütarde organisatsiooni ees silmapaistvaid teeneid. Auliikme valib vanematekogu keskjuhatuse ettepanekul. Auliige võib nõuandva häälega osaleda Kodutütarde koosolekutel ja ettevõtmistel.
Kodutütarde ringkonna toetajaliikmeks saab olla Eesti või välisriigi kodanik, kes tunnistab kodutütarde eesmärke ja oma tegevusega aitab kaasa kodutütarde eesmärkide saavutamisele.
Kodutütarde organisatsiooni liikmeskonna arvestust peetakse ringkondades.
 
JÕGEVA RINGKOND
Instruktor
Monika Maasing
Ringkonnavanem
Leina Kreek
Rühmad ja juhendajad
Kamari- Vaike Niklus
Tabivere- Tiina Reinesberg
Palamuse- Katrin Loss
Jõgeva- Silva Lill
Maarja-Magdaleena- Kristi Jaanus
Pala- Piret Kaur
Laiuse- Leina Kreek
Mustvee- Mariana Maasik
Puurmani- Kersti Juhanson
Torma- Liisa Lääne
Sadala- Marje Kütt
Siimusti – Laidi Grauen
Vaimastvere – Eveli Leego

 
 
TOETAJAD
Meie patroonid, sõbrad ja toetajad.
Kodutütarde organisatsiooni patrooniks on pr Helle Meri.
Meie auliikmeteks on Eesti elus tuntud isikud, kes on organisatsiooni aidanud nii nõu kui jõuga. Auliikmed valib Kodutütarde vanematekogu organisatsiooni keskjuhatuse ettepanekul.
Kodutütarde ringkonna toetajaliikmeks saab olla Eesti või välisriigi kodanik, kes tunnistab kodutütarde eesmärke ja aitab oma tegevusega kaasa nende saavutamisele. Toetajaliikme võtab isiku avalduse alusel vastu ringkonnavanem.
 
KUIDAS LIITUDA?
Kui Sa oled vähemalt 7-aastane ning sind huvitab kodutütarde tegevus, siis sul on võimalus astuda kodutütarde organisatsiooni kandidaat-liikmeks.
Selleks pead Sa täitma kodutütreks astumise sooviavalduse oma maakonna Kaitseliidu Malevas. Paari kuu pärast, kui Sa oled omandanud Kodutütarde põhitarkused, saab Sind vastu võtta kodutütarde organisatsiooni täieõiguslikuks liikmeks.
 
KONTAKT
Kodutütarde Jõgeva ringkond
Kaitseliidu Jõgeva Malev
Aia 36a  Jõgeva
Noorteinstruktor Monika Maasing
Tel: 717 9668, 55536602
E-post: monika.maasingkaitseliit.ee