Teksti suurus:
A A A

Seadused
1.
Kaitseliidu struktuuri ja paiknemise kinnitamine Kaitseliidu struktuur ja paiknemine;


2.
Kaitseliidu poolt kaitsejõudude õppe- ja harjutuskohtade kasutamise korra kinnitamine;


3.
Kaitseliidu tegevliikme relvakandmisloa vorm;


4.
Kaitseliidu relvade arvestuse pidamise kord;


5.
Kaitseväe reservväelastega ühisele õppekogunemisele kutsutud Kaitseliidu tegevliikmele hüvituse maksmise kord;


6.
Kaitseliidu eraldusmärgid;


7.
Kaitseliidu malevate märkide kirjeldused;


8.
Kaitseliidu relvade ja laskemoona soetamise, relvade valmistamise, parandamise, ümbertegemise ja lammutamise kord ning relvade ja laskemoonaga lubatud tehingute liigid ning nende teostamise kord;


9.
Riigieelarvelises asutuses või ettevõttes töötava Kaitseliidu tegevliikme tööülesannete täitmisest vabastamise ja talle palgata puhkuse andmise korra kinnitamine Riigieelarvelises asutuses või ettevõttes töötava Kaitseliidu tegevliikme tööülesannete täitmisest vabastamise ja talle palgata puhkuse andmise kord;


10.
Kaitseliidu tegevliikmeks võtmist ja tegevliikmeks olekut takistavate füüsiliste puuete ja psüühikahäirete loetelu ning Kaitseliidu tegevliikmeks võtmise ja tegevliikmeks oleku võimalikkuse asjaolude kindlakstegemise korra kinnitamine;


11.
Tegevliikme poolt Kaitseliidu sõjalises väljaõppes osalemisel tehtud kulutuste kompenseerimise korra kehtestamine;


12.
Kaitseliidu vormiriietuse kirjeldus;


13.
Kaitseliidu teenetemärkide kirjelduse ja statuudi kinnitamine Kaitseliidu teenetemärkide kirjeldus Kaitseliidu teenetemärkide statuut;


14.
Kaitseliidu üldlipu ja embleemi kirjelduse kinnitamine Kaitseliidu üldlipu ja embleemi kirjeldus;


15.
Kaitseliidu tegevliikme elukohas Kaitseliidu ja isiklike relvade ning laskemoona hoidmise tingimuste ja korra kinnitamine Kaitseliidu tegevliikme elukohas Kaitseliidu ja isiklike relvade ning laskemoona hoidmise tingimused ja kord;


16.
Kaitseliidu kohast riigi kaitsesüsteemis;


17.
Rahuaja riigikaitse seadus;


18.
Sõjaaja riigikaitse seadus;


19.
Erakorralise seisukorra seadus;


20.
Eriolukorra seadus;


21.
Hädaolukorraks valmisoleku seadus;


22.
Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused;


23.
Alliansi strateegiline kontseptsioon;


24.
Eesti kaitsepoliitika põhisuunad;25.Eesti sõjalise kaitse arengukava.