Teksti suurus:
A A A

VäljaõpeJG maleva tegevusplaan 2024 I poolaasta  

Ülaltoodud linkidest avanevad pdf dokumendid.

Tegevustest teavitatakse registreerimiseks SMS-i teel kaks nädalat enne.

Väljaõppel osalemisest teavitada KINDLASTI Jõgeva Maleva valvurit tegevusele eelneva nädala reedeks. TEL: 53041999 / 717 9699

Väljaõppes vajaminevad dokumendid
Relvaeksamiga seonduv info


Relvaeksami piletid on https://www.kaitseliit.ee/et/relvaeksam
 
27.06.2019 On kehtestatud uuendatud KL relvaeksami läbiviimise kord. Dokument tervikuna on piiranguga asutusesiseseks kasutamiseks ja avalikku veebi üles panna ei saa. KL tegevliikmed saavad dokumendiga tutvuda maleva väljaõppesektsioonis.
 
Siin eksami sooritamiseks olulised punktid:
 
1. Relvaeksami sooritamine on eelduseks Kaitseliidu relva kandmise loa väljastamiseks. 

2. Relvaeksam koosneb teooriaeksamist ja seejärel laskekatsest. 

3. Relvaeksamit ei pea sooritama tegevliikmed, kes on esitanud 90 päeva enne relvaloa kehtivuse lõppemist nõuetekohase taotluse relvaloa vahetamiseks; 

4. Kaitseliidu relvaeksam on kehtiv üks aasta, kaasaarvatud eelnenud relvaeksami korra alusel sooritatud eksam. Juhul kui tegevliige ei taotle ühe aasta jooksul alates relvaeksami sooritamisest relvaluba, peab eksami uuesti sooritama. 

5. Relvaeksamil ei ole lubatud kasutada abivahendeid (seehulgas elektroonilisi vahendeid) ega kõrvaliste isikute abi. Kui eksamineeritav rikub eksamil kehtivat korda, eksam katkestatakse ning loetakse mittesooritatuks. 

6. Relvaeksamile ilmunul peab olema kaasas Kaitseliidu liikmekaart. 

7. Relvaeksamile ilmunu peab olema läbinud relvaõpe relvale, millega viiakse läbi relvaeksamit. Relvaõpe peab olema läbitud vastavalt laskeväljaõppe eeskirjas ettenähtud korrale. 

8. Relvaeksami sooritamisele peab ilmuma välivormis (välja arvatud juhul kui malev ei ole väljastanud tegevliikmele välivormi). 

9. Eksamipiletil on kümme valikvastustega küsimust, mille igale küsimusele on ainult üks õige vastus. 

10. Teooriaeksami sooritamiseks on aega 30 minutit. Teooriaeksam loetakse sooritatuks, kui eksamineeritav on vastanud testi kümnest küsimusest õigesti vähemalt kaheksale küsimusele. Ettenähtud aja jooksul vastamata jäänud küsimused loetakse valesti vastatuks. 

11. Eksamineeritavat, kes teooriaeksamit ei soorita, laskekatsele ei lubata. 

12. Laskekatse toimub kahes osas. Esimeses osas kontrollitakse eksamineeritava oskusi relva ohutul käsitsemisel, mille käigus viiakse läbi ohutu relvakäsitsemise test (test nr 1) vastavalt laskeväljaõppe eeskirjas ettenähtud korrale. 

13. Teine osa on laskmine relvaliigist, mida eksamineeritav soovib soetada või mille kandmise luba ta taotleb. Kui eksamineeritav ei käsitse esimeses või teises osas relva õigesti, teeb seda ebakindlalt või rikub ohutusnõudeid, laskekatse lõpetatakse ja loetakse mittesooritatuks. 

14. Igal laskekatsel on võimalik lasta kuni 9 (3x3) proovilasku ja 3 arvestuslikku lasku eksami sooritamiseks. 

Automaatrelva Test1 hindamine on siin: